QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:399] [易迅:429] [亚马逊:898][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东荣事达RZ-190B19L电饭煲价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2016-12-22
 • 399 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2016-12-21
 • 469 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2016-08-25
 • 399 元
 •     4 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2016-08-15
 • 395 元
 •     4 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2016-06-03
 • 399 元
 •    10 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2016-06-01
 • 389 元
 •    10 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-12-13
 • 399 元
 •     4 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-12-12
 • 395 元
 •     4 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-09-09
 • 399 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-09-08
 • 469 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-08-04
 • 399 元
 •    11 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-08-03
 • 388 元
 •    11 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-03-27
 • 399 元
 •    41 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-03-25
 • 358 元
 •    41 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-02-06
 • 399 元
 •    41 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-01-12
 • 358 元
 •    41 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-01-08
 • 399 元
 •    51 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2015-01-07
 • 348 元
 •    51 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-12-15
 • 399 元
 •    30 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-12-12
 • 369 元
 •    30 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-12-09
 • 399 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-11-30
 • 469 元
 •   111 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-11-10
 • 358 元
 •    59 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-11-09
 • 299 元
 •   170 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-11-07
 • 469 元
 •   170 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-10-24
 • 299 元
 •    96 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-10-24
 • 395 元
 •     4 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-10-01
 • 399 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-09-11
 • 469 元
 •    70 元
 • 荣事达
 • RZ-190B|19L|电饭煲
 • 2014-03-23
 • 399 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com