QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:1760] [易迅:2980] [苏宁:1899] [亚马逊:1903][加入关注]

[查看评价]
[访问京东]

京东腾龙SPAF佳能17-50mmf/2.8DiIILD价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2016-06-20
 • 1760 元
 •     61 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2016-06-17
 • 1699 元
 •     61 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-12-12
 • 1760 元
 •     80 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-12-12
 • 1680 元
 •     80 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-11-12
 • 1760 元
 •     80 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-11-09
 • 1680 元
 •     80 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-09-22
 • 1760 元
 •     89 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-09-15
 • 1849 元
 •    150 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-09-11
 • 1999 元
 •    281 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-06-18
 • 2280 元
 •    260 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-06-17
 • 2020 元
 •    260 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-06-11
 • 2280 元
 •    200 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-30
 • 2080 元
 •    200 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-14
 • 2280 元
 •    300 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-13
 • 1980 元
 •    300 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-10
 • 2280 元
 •    100 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-06
 • 2180 元
 •    100 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-03
 • 2280 元
 •    181 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-05-02
 • 2099 元
 •    181 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-04-26
 • 2280 元
 •    181 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-04-21
 • 2099 元
 •    181 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2015-04-09
 • 2280 元
 •    610 元
 • 腾龙SPAF佳能
 • 17-50mm|f/2.8|DiIILD
 • 2013-12-04
 • 2890 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com