QingDan.CC东西信息管理助手

帮助您记录东西信息和价格参考

  [查看我的清单]
[创建我的清单]
[手机版]
[登入][注册]  [京东:2080] [易迅:2999] [苏宁:2598] [亚马逊:1903][加入关注]
[更多记录]
[查看评价]
[访问京东]

京东适马AF尼康50mmf/1.4EXDGHSM价格记录

 • 名称
 • 型号
 • 记录日期
 • 京东
 • 价格走势
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-20
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-19
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-16
 • 2080 元
 •    81 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-15
 • 1999 元
 •    81 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-06
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-05
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-04
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-03-03
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-24
 • 2080 元
 •   340 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-24
 • 1740 元
 •   159 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-23
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-20
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-19
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-15
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-14
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-06
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-02-05
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-19
 • 2080 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-18
 • 1799 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-13
 • 2080 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-12
 • 1799 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-11
 • 2080 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-10
 • 1799 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-07
 • 2080 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-06
 • 1799 元
 •   281 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2017-01-03
 • 2080 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2016-12-31
 • 1899 元
 •   181 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2016-12-29
 • 2080 元
 •   100 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2016-12-18
 • 1980 元
 •   200 元
 • 适马AF尼康
 • 50mm|f/1.4|EXDGHSM
 • 2016-12-17
 • 1780 元
 •   200 元
[速度比价]
速度传递价值
Sudubi.com